TOMPKINS COUNTY FLORA

Euthamia (Asteraceae)

   Goldentop


1 SPECIES of Euthamia FROM TOMPKINS COUNTY, NY FOUND:


Euthamia graminifolia Flat-top Goldentop
27 species names (IPNI) found:


4 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 4:

Euthamia graminifolia

Euthamia graminifolia

Euthamia graminifolia

Euthamia graminifolia

1439341 (100)