TOMPKINS COUNTY FLORA

Leontodon (Asteraceae)

   Dandelion


1 SPECIES of Leontodon FROM TOMPKINS COUNTY, NY FOUND:


Leontodon autumnalis Fall Dandelion
286 species names (IPNI) found:


1 IMAGE FOUND

Leontodon autumnalis

1383296 (100)