TOMPKINS COUNTY FLORA

Piptatherum (Poaceae)

   Ricegrass


2 SPECIES of Piptatherum FROM TOMPKINS COUNTY, NY FOUND:


Piptatherum pungens Mountain Ricegrass
Piptatherum racemosum Blackseed Ricegrass
73 species names (IPNI) found:


1 IMAGE FOUND

Piptatherum paradoxum

1438208 (100)