TOMPKINS COUNTY FLORA

Chrysosplenium (Saxifragaceae)

   Saxifrage, Golden Saxifrage


1 SPECIES of Chrysosplenium FROM TOMPKINS COUNTY, NY FOUND:


Chrysosplenium americanum American Golden Saxifrage
160 species names (IPNI) found:


10 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 10:

Chrysosplenium alternifolium

Chrysosplenium alternifolium

Chrysosplenium alternifolium

Chrysosplenium alternifolium

Chrysosplenium macrophyllum

Chrysosplenium macrophyllum

Chrysosplenium macrophyllum

Chrysosplenium macrophyllum

Chrysosplenium macrophyllum

Chrysosplenium tetrandrum

1439104 (100)