TOMPKINS COUNTY FLORA

Mitella (Saxifragaceae)


syn: Drummondia, Mitellastra, Mitellopsis, Ozomelis, Pectiantia
   Cap


2 SPECIES of Mitella FROM TOMPKINS COUNTY, NY FOUND:


Mitella diphylla Twoleaf Miterwort
Mitella nuda Naked Miterwort
44 species names (IPNI) found:


12 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 12:

Mitella diphylla

Mitella diphylla

Mitella diphylla

Mitella diphylla

Mitella diphylla

Mitella diphylla

Mitella diphylla

Mitella diphylla

Mitella diphylla

Mitella diphylla

Mitella diphylla

Mitella diphylla

1450042 (100)