DIVERSITY OF LIFE TOMPKINS COUNTY FLORA

Toxicodendron (Anacardiaceae)

   Ivy, Poison Oak, Poison-sumac


2 SPECIES of Toxicodendron FROM TOMPKINS COUNTY, NY FOUND:


Toxicodendron radicans Eastern Poison Ivy, Common Poison-ivy
Toxicodendron vernix Poison-sumac, Poison Sumac
171 species names (IPNI) found:


7 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 7:

Toxicodendron diversilobum

Toxicodendron diversilobum

Toxicodendron radicans

Toxicodendron radicans

Toxicodendron radicans

Toxicodendron radicans

Toxicodendron radicans

()