DIVERSITY OF LIFE
Asarum europaeum IPNI record (GCI)
Asarum europaeum IPNI record (IK)
Asarum europaeumL. IPNI record (IK)
Asarum europaeumL. IPNI record (IK)
Aristolochiaceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Asarum europaeum)

6 IMAGES FOUND AT PLANTSYSTEMATICS.ORG: IMAGES 1 - 6:
image of Asarum europaeum
Asarum europaeum
image of Asarum europaeum
Asarum europaeum
image of Asarum europaeum
Asarum europaeum
image of Asarum europaeum
Asarum europaeum
image of Asarum europaeum
Asarum europaeum
image of Asarum europaeum
Asarum europaeum
NUMBER OF GENERA IN Aristolochiaceae: 11  KEW LIST: Aristolochiaceae
Aristolochia Asarum 6 Asiphonia Einomeia Endotheca Euglypha Holostylis Isotrema Pararistolochia
Saruma Thottea


Taxon pages loaded to date: 21366798 (31100)