DIVERSITY OF LIFE
Eichhornia crassipes IPNI record (APNI)
Eichhornia crassipes IPNI record (IK)
Eichhornia crassipes IPNI record (GCI)
Common Water Hyacinth

Pontederiaceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Eichhornia crassipes)

8 IMAGES FOUND AT PLANTSYSTEMATICS.ORG: IMAGES 1 - 8:
image of Eichhornia crassipes
Eichhornia crassipes
image of Eichhornia crassipes
Eichhornia crassipes
image of Eichhornia crassipes
Eichhornia crassipes
image of Eichhornia crassipes
Eichhornia crassipes
image of Eichhornia crassipes
Eichhornia crassipes
image of Eichhornia crassipes
Eichhornia crassipes
image of Eichhornia crassipes
Eichhornia crassipes
image of Eichhornia crassipes
Eichhornia crassipes
NUMBER OF GENERA IN Pontederiaceae: 8  KEW LIST: Pontederiaceae
Eichhornia 8 Eurystemon Heteranthera Hydrothrix Monochoria Pontederia Scholleropsis Zosterella


Taxon pages loaded to date: 22390755 (31100)