DIVERSITY OF LIFE

Stackhousia (Celastraceae)

45 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


16 IMAGES FOUND AT PLANTSYSTEMATICS.ORG: IMAGES 1 - 16:
image of Stackhousia monogyna
Stackhousia monogyna
image of Stackhousia monogyna
Stackhousia monogyna
image of Stackhousia monogyna
Stackhousia monogyna
image of Stackhousia monogyna
Stackhousia monogyna
image of Stackhousia pulvinaris
Stackhousia pulvinaris
image of Stackhousia pulvinaris
Stackhousia pulvinaris
image of Stackhousia viminea
Stackhousia viminea
image of Stackhousia viminea
Stackhousia viminea
image of Stackhousia viminea
Stackhousia viminea
image of Stackhousia brunonis
[illustration] Stackhousia brunonis
image of Stackhousia flava
[illustration] Stackhousia flava
image of Stackhousia intermedia
[illustration] Stackhousia intermedia
image of Stackhousia monogyna
[illustration] Stackhousia monogyna
image of Stackhousia pulvinaris
[illustration] Stackhousia pulvinaris
image of Stackhousia spathulata
[illustration] Stackhousia spathulata
image of Stackhousia tryonii
[illustration] Stackhousia tryonii
Stackhousia found in cladograms:
  3-gene 567 taxon Angiosperm Consensus Tree (rbcL, 18s, atpB)

NUMBER OF GENERA IN Celastraceae: 109  KEW LIST: Celastraceae
Acanthothamnus Allocassine Anthodon Apatophyllum Apodostigma Arnicratea Bequaertia Bhesa Brassiantha
Brexia Brexiella Campylostemon Canotia Cassine Catha Celastrus Cheiloclinium Chingithamnus
Crocoxylon Crossopetalum Cuervea Denhamia Dicarpellum Elachyptera Elaeodendron Euonymopsis Euonymus
Evonymopsis Fraunhofera Genitia Glyptopetalum Goniodiscus Gyminda Gymnosporia Gymnosporia Hartogiella
Hartogiopsis Hedraianthera Helictonema Herya Hexaspora Hippocratea Hylenaea Hypsophila Kokoona
Lecardia Loeseneriella Lophopetalum Lydenburgia Macgregoria Maytenus Menepetalum Microtropis Monimopetalum
Monocelastrus Mortonia Moya Myginda Mystroxylon Nicobariodendron Orthosphenia Paxistima Peripterygia
Peritassa Perrottetia Platypterocarpus Plenckia Pleurostylia Polycardia Portenschlagia Prionostemma Pristimera
Psammomoya Pseudosalacia Ptelidium Pterocelastrus Putterlickia Quadripterygium Quetzalia Reissantia Rzedowskia
Salacia Salacicratea Salacighia Salaciopsis Salvadoropsis Sarawakodendron Scandivepres Schaefferia Semialarium
Simicratea Simirestis Sinomerrillia Siphonodon Stackhousia 16 Telemachia Tetrasiphon Thyrsosalacia Tontelea
Torralbasia Tricerma Tripterococcus Tripterygium Tristemonanthus Villaresia Viposia Wimmeria Xylonymus
Zinowiewia


Taxon pages loaded to date: 20850562 (31100)