DIVERSITY OF LIFE
Aristolochia arcuata IPNI record (IK)
Aristolochiaceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Aristolochia arcuata)

1 IMAGE FOUND

Aristolochia arcuata
NUMBER OF GENERA IN Aristolochiaceae: 11  KEW LIST: Aristolochiaceae
Aristolochia 1 Asarum Asiphonia Einomeia Endotheca Euglypha Holostylis Isotrema Pararistolochia
Saruma Thottea


Taxon pages loaded to date: 21475565 (31100)