DIVERSITY OF LIFE
Aristolochia grandiflora IPNI record (IK)
Aristolochia grandiflora IPNI record (IK)
Aristolochia grandiflora IPNI record (IK)
Aristolochiaceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Aristolochia grandiflora)

9 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 9:

Aristolochia grandiflora

Aristolochia grandiflora

Aristolochia grandiflora

Aristolochia grandiflora

Aristolochia grandiflora

Aristolochia grandiflora

Aristolochia grandiflora

Aristolochia grandiflora

Aristolochia grandiflora
NUMBER OF GENERA IN Aristolochiaceae: 11  KEW LIST: Aristolochiaceae
Aristolochia 9 Asarum Asiphonia Einomeia Endotheca Euglypha Holostylis Isotrema Pararistolochia
Saruma Thottea


Taxon pages loaded to date: 21475565 (31100)