DIVERSITY OF LIFE
Boehmeria nivea IPNI record (APNI)
Boehmeria nivea IPNI record (IK)
Boehmeria niveaGaudich. IPNI record (IK)
Boehmeria niveaGaudich. IPNI record (IK)
Boehmeria niveaGaudich. IPNI record (IK)
Boehmeria niveaGaudich. IPNI record (IK)
Boehmeria niveaGaudich. IPNI record (IK)
Urticaceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Boehmeria nivea)

11 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 11:

Boehmeria nivea

Boehmeria nivea

Boehmeria nivea

Boehmeria nivea

Boehmeria nivea

Boehmeria nivea

Boehmeria nivea

Boehmeria nivea

Boehmeria nivea

Boehmeria nivea

Boehmeria nivea
NUMBER OF GENERA IN Urticaceae: 62  KEW LIST: Urticaceae
Aboriella Achudemia Archiboehmeria Astrothalamus Australina Boehmeria 11 Boehmeriopsis Cecropia Chamabainia
Coussapoa Cypholophus Debregeasia Dendrocnide Didymodoxa Discocnide Droguetia Elatostema Elatostematoides
Elatostematoides Forsskaolea Gesnouinia Gibbsia Girardinia Gonostegia Gyrotaenia Hemistylus Hesperocnide
Hyrtanandra Laportea Lecanthus Leucosyke Maoutia Meniscogyne Musanga Myrianthus Myriocarpa
Nanocnide Neodistemon Neraudia Nothocnide Obetia Oreocnide Parietaria Parsana Pellionia
Petelotiella Phenax Pilea Pipturus Poikilospermum Pourouma Pouzolzia Procris Rousselia
Sarcochlamys Sarcopilea Sceptrocnide Soleirolia Touchardia Urera Urtica Villebrunea


Taxon pages loaded to date: 29968463 (31100)