DIVERSITY OF LIFE
Gomphrena globosa IPNI record (GCI)
Gomphrena globosa IPNI record (APNI)
Gomphrena globosa IPNI record (IK)
Gomphrena globosa IPNI record (GCI)
Gomphrena globosaL. IPNI record (GCI)
Gomphrena globosa IPNI record (GCI)
Common Globe Amaranth, Globe Amaranth

Amaranthaceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Gomphrena globosa)

2 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 2:

Gomphrena globosa

Gomphrena globosa
NUMBER OF GENERA IN Amaranthaceae: 78  KEW LIST: Amaranthaceae
Achyranthes Achyropsis Aerva Allmania Allmaniopsis Alternanthera Amaranthus Apterantha Arthraerua
Arthraerva Blutaparon Bosea Calicorema Celosia Centema Centemopsis Centrostachys Chamissoa
Charpentiera Chionothrix Cyathula Cyphocarpa Dasysphaera Deeringia Digera Eriostylos Froelichia
Froelichiella Goerziella Gomphrena 2 Gossypianthus Guilleminea Henonia Herbstia Hermbstaedtia Indobanalia
Irenella Iresene Iresine Kyphocarpa Lagrezia Leucosphaera Lithophila Lopriorea Marcelliopsis
Mechowia Nelsia Neocentema Nothosaerva Nototrichium Nyssanthes Pandiaka Pfaffia Philoxerus
Pleuropetalum Pleuropterantha Polyrhabda Pseudogomphrena Pseudoplantago Pseudosericocoma Psilotrichopsis Psilotrichum Ptilotus
Pupalia Quaternella Rosifax Saltia Sericocoma Sericocomopsis Sericorema Sericostachys Siamosia
Stilbanthus Tidestromia Trichuriella Volkensinia Woehleria Xerosiphon


Taxon pages loaded to date: 20456869 (31100)