DIVERSITY OF LIFE
Pararistolochia triactina IPNI record (IK)
Aristolochiaceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Pararistolochia triactina)

5 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 5:

Pararistolochia triactina

Pararistolochia triactina

Pararistolochia triactina

Pararistolochia triactina

Pararistolochia triactina
NUMBER OF GENERA IN Aristolochiaceae: 11  KEW LIST: Aristolochiaceae
Aristolochia Asarum Asiphonia Einomeia Endotheca Euglypha Holostylis Isotrema Pararistolochia 5
Saruma Thottea


Taxon pages loaded to date: 21469458 (31100)