DIVERSITY OF LIFE
Ternstroemia tepezapote IPNI record (GCI)
Ternstroemia tepezapote IPNI record (IK)
Pentaphylacaceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Ternstroemia tepezapote)

2 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 2:

Ternstroemia tepezapote

Ternstroemia tepezapote
NUMBER OF GENERA IN Pentaphylacaceae: 14  KEW LIST: Pentaphylacaceae
Adinandra Anneslea Archboldiodendron Balthasaria Cleyera Eurya Freziera Killipiodendron Paranneslea
Pentaphylax Symplococarpon Ternstroemia 2 Ternstroemiopsis Visnea


Taxon pages loaded to date: 28444683 (31100)