DIVERSITY OF LIFE

Pararistolochia (Aristolochiaceae)

42 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


5 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 5:

Pararistolochia triactina

Pararistolochia triactina

Pararistolochia triactina

Pararistolochia triactina

Pararistolochia triactina
NUMBER OF GENERA IN Aristolochiaceae: 11  KEW LIST: Aristolochiaceae
Aristolochia Asarum Asiphonia Einomeia Endotheca Euglypha Holostylis Isotrema Pararistolochia 5
Saruma Thottea


Taxon pages loaded to date: 21476769 (31100)