DIVERSITY OF LIFE TOMPKINS COUNTY FLORA

Chrysosplenium (Saxifragaceae)

   Saxifrage, Golden Saxifrage


1 SPECIES of Chrysosplenium FROM TOMPKINS COUNTY, NY FOUND:


Chrysosplenium americanum American Golden Saxifrage
163 species names (IPNI) found:


11 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 11:

Chrysosplenium alternifolium

Chrysosplenium alternifolium

Chrysosplenium alternifolium

Chrysosplenium alternifolium

Chrysosplenium alternifolium

Chrysosplenium macrophyllum

Chrysosplenium macrophyllum

Chrysosplenium macrophyllum

Chrysosplenium macrophyllum

Chrysosplenium macrophyllum

Chrysosplenium tetrandrum

()