DIVERSITY OF LIFE
Epilobium hornemannii IPNI record (GCI)
Epilobium hornemannii IPNI record (IK)
Epilobium hornemannii IPNI record (IK)
Epilobium hornemannii IPNI record (IK)
Epilobium hornemannii IPNI record (IK)
Epilobium hornemannii IPNI record (GCI)
Epilobium hornemanniiReichenb. IPNI record (IK)
Epilobium hornemannii IPNI record (GCI)
Hornemann's Willowherb

Onagraceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Epilobium hornemannii)

2 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 2:

Epilobium hornemannii

Epilobium hornemannii
NUMBER OF GENERA IN Onagraceae: 24  KEW LIST: Onagraceae
Camissonia Camissoniopsis Chamerion Chamerion Chylismia Chylismiella Circaea Clarkia Epilobium 2
Eremothera Eulobus Fuchsia Gayophytum Gongylocarpus Hauya Holmgrenia Lopezia Ludwigia
Megacorax Oenothera Taraxia Taraxia Tetrapteron Xylonagra


Taxon pages loaded to date: 26491564 (31100)