DIVERSITY OF LIFE

Tulbaghia (Alliaceae)

49 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


15 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 15:

Tulbaghia fragrans

Tulbaghia fragrans

Tulbaghia fragrans

Tulbaghia fragrans

Tulbaghia ludwigiana

Tulbaghia violacea

Tulbaghia violacea

Tulbaghia violacea

Tulbaghia violacea

Tulbaghia violacea

Tulbaghia violacea

Tulbaghia violacea

Tulbaghia violacea

Tulbaghia violacea

Tulbaghia violacea
NUMBER OF GENERA IN Alliaceae: 21  KEW LIST: Alliaceae
Allium Ancrumia Behria Caloscordum Diphalangium Erinna Garaventia Gethyum Gilliesia
Ipheion Leucocoryne Miersia Milula Nectaroscordum Nothoscordum Schickendantziella Solaria Speea
Trichlora Tristagma Tulbaghia 15


Taxon pages loaded to date: 20580060 (31100)