DIVERSITY OF LIFE

Xymalos (Monimiaceae)


syn: Paxiodendron
4 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


2 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 2:

Xymalos monospora

Xymalos monospora
NUMBER OF GENERA IN Monimiaceae: 29  KEW LIST: Monimiaceae
Austromatthaea Bracteanthus Decarydendron Ephippiandra Faika Glossocalyx Hedycarya Hennecartia Hortonia
Kairoa Kibara Kibaropsis Laureliopsis Lauterbachia Levieria Macropeplus Macrotorus Matthaea
Mollinedia Monimia Palmeria Parakibara Peumus Siparuna Steganthera Tambourissa Tetrasynandra
Wilkiea Xymalos 2


Taxon pages loaded to date: 29884342 (31100)