DIVERSITY OF LIFE

Chasmanthe (Iridaceae)

9 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


15 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 15:

Chasmanthe floribunda

Chasmanthe floribunda

Chasmanthe floribunda

Chasmanthe floribunda

Chasmanthe floribunda

Chasmanthe floribunda

Chasmanthe floribunda

Chasmanthe floribunda

Chasmanthe floribunda

Chasmanthe floribunda

Chasmanthe floribunda

Chasmanthe floribunda

Chasmanthe floribunda

Chasmanthe floribunda

Chasmanthe floribunda
NUMBER OF GENERA IN Iridaceae: 73  KEW LIST: Iridaceae
Ainea Alophia Aristea Babiana Belamcanda Bobartia Calydorea Cardenanthus Chasmanthe 15
Cipura Cobana Crocosmia Crocus Cypella Devia Dierama Dietes Diplarrhena
Duthiastrum Eleutherine Ennealophus Ferraria Fosteria Freesia Geissorhiza Gelasine Geosiris
Gladiolus Herbertia Hermodactylus Hesperantha Hesperoxiphion Iris Isophysis Ixia Kelissa
Klattia Lapeirousia Lethia Libertia Mastigostyla Melasphaerula Micranthus Moraea Nemastylis
Neomarica Nivenia Olsynium Onira Orthrosanthus Patersonia Pillansia Pseudotrimezia Radinosiphon
Rigidella Romulea Savannosiphon Schizostylis Sessilanthera Sisyrinchium Solenomelus Sparaxis Sympa
Syringodea Tapeinia Thereianthus Tigridia Trimezia Tritonia Tritoniopsis Watsonia Witsenia
Zygotritonia


Taxon pages loaded to date: 29960755 (31100)