DIVERSITY OF LIFE
Tellima grandiflora IPNI record (IK)
Tellima grandiflora IPNI record (GCI)
Tellima grandiflora(Pursh) Douglas ex Lindl. IPNI record (GCI)
False Arum Root, Fringecups

Saxifragaceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Tellima grandiflora)

11 IMAGES FOUND AT PLANTSYSTEMATICS.ORG: IMAGES 1 - 11:
image of Tellima grandiflora
Tellima grandiflora
image of Tellima grandiflora
Tellima grandiflora
image of Tellima grandiflora
Tellima grandiflora
image of Tellima grandiflora
Tellima grandiflora
image of Tellima grandiflora
Tellima grandiflora
image of Tellima grandiflora
Tellima grandiflora
image of Tellima grandiflora
Tellima grandiflora
image of Tellima grandiflora
Tellima grandiflora
image of Tellima grandiflora
Tellima grandiflora
image of Tellima grandiflora
Tellima grandiflora
image of Tellima grandiflora
Tellima grandiflora
NUMBER OF GENERA IN Saxifragaceae: 34  KEW LIST: Saxifragaceae
Astilbe Astilboides Bensoniella Bergenia Bolandra Boykinia Chrysospleniella Chrysosplenium Conimitella
Darmera Elmera Heuchera Jamesia Jepsonia Leptarrhena Lithophragma Micranthes Mitella
Mukdenia Oresitrophe Peltoboykinia Rodgersia Saniculophyllum Saxifraga Saxifragella Saxifragodes Saxifragopsis
Suksdorfia Sullivantia Tanakaea Telesonix Tellima 11 Tiarella Tolmiea


Taxon pages loaded to date: 28894685 (31100)