Darmera peltata(Torr. ex Benth.) Voss IPNI record (IK)
Darmera peltata(Torr.) Voss IPNI record (GCI)
Darmera peltataTorr.x Benth. A.Voss IPNI record (IK)
Saxifragaceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Darmera peltata)

8 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 8:

Darmera peltata

Darmera peltata

Darmera peltata

Darmera peltata

Darmera peltata

Darmera peltata

Darmera peltata

Darmera peltata
NUMBER OF GENERA IN Saxifragaceae: 33  KEW LIST: Saxifragaceae
Astilbe Astilboides Bensoniella Bergenia Bolandra Boykinia Chrysospleniella Chrysosplenium Conimitella
Darmera 8 Elmera Heuchera Jamesia Jepsonia Leptarrhena Lithophragma Micranthes Mitella
Mukdenia Oresitrophe Peltoboykinia Rodgersia Saniculophyllum Saxifraga Saxifragella Saxifragodes Saxifragopsis
Suksdorfia Sullivantia Tanakaea Tellima Tiarella Tolmiea


Taxon pages loaded to date: 10522933 (31100)