DIVERSITY OF LIFE

Bonamia (Convolvulaceae)


syn: Breueria, Breueriopsis, Breuieropsis, Perispermum
88 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


4 IMAGES FOUND AT PLANTSYSTEMATICS.ORG: IMAGES 1 - 4:
image of Bonamia erecta
Bonamia erecta
image of Bonamia erecta
Bonamia erecta
image of Bonamia erecta
Bonamia erecta
image of Bonamia erecta
Bonamia erecta
NUMBER OF GENERA IN Convolvulaceae: 60  KEW LIST: Convolvulaceae
Aniseia Argyreia Astripomoea Blinkworthia Bonamia 4 Calycobolus Calystegia Camonea Cardiochlamys
Cladostigma Convolvulus Cordisepalum Cressa Cuscuta Daustinia Daustinia Decalobanthus Dichondra
Dicranostyles Dinetus Dipteropeltis Distimake Erycibe Evolvulus Falkia Hewittia Hildebrandtia
Humbertia Hyalocystis Ipomoea Itzaea Jacquemontia Keraunea Keraunea Lepistemon Lepistemonopsis
Lysiostyles Maripa Merremia Metaporana Nephrophyllum Neuropeltis Neuropeltopsis Odonellia Operculina
Paralepistemon Polymeria Porana Poranopsis Rapona Remirema Rivea Seddera Stictocardia
Stylisma Tetralocularia Tridynamia Turbina Wilsonia Xenostegia


Taxon pages loaded to date: 21062778 (31100)