DIVERSITY OF LIFE

Evolvulus (Convolvulaceae)


syn: Volvulopsis
220 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


12 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 12:

Evolvulus

Evolvulus

Evolvulus

Evolvulus

Evolvulus

Evolvulus

Evolvulus alsinoides

Evolvulus alsinoides

Evolvulus alsinoides

Evolvulus maximiliani

Evolvulus maximiliani

Evolvulus maximiliani
NUMBER OF GENERA IN Convolvulaceae: 63  KEW LIST: Convolvulaceae
Aniseia Argyreia Astripomoea Blinkworthia Bonamia Calycobolus Calystegia Camonea Cardiochlamys
Cladostigma Convolvulus Cordisepalum Cressa Cuscuta Decalobanthus Dichondra Dichondropsis Dicranostyles
Dinetus Dipteropeltis Erycibe Evolvulus 12 Falkia Hewittia Hildebrandtia Humbertia Hyalocystis
Ipomoea Iseia Itzaea Jacquemontia Lepistemon Lepistemonopsis Lysiostyles Maripa Merremia
Metaporana Mina Nephrophyllum Neuropeltis Neuropeltopsis Odoniella Operculina Paralepistemon Pentacrostigma
Pharbitis Polymeria Porana Poranopsis Quamoclit Rapona Remirema Rivea Sabaudiella
Saccia Seddera Stictocardia Stylisma Tetralocularia Tridynamia Turbina Wilsonia Xenostegia


Taxon pages loaded to date: 20842508 (31100)