DIVERSITY OF LIFE

Cuscuta (Convolvulaceae)


syn: Grammica
   Dodder, Scaldweed

439 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


10 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 10:

Cuscuta africana

Cuscuta africana

Cuscuta africana

Cuscuta epilinum

Cuscuta grandiflora

Cuscuta mitriformis

Cuscuta mitriformis

Cuscuta mitriformis

Cuscuta mitriformis

Cuscuta mitriformis
NUMBER OF GENERA IN Convolvulaceae: 64  KEW LIST: Convolvulaceae
Aniseia Argyreia Astripomoea Blinkworthia Bonamia Calycobolus Calystegia Camonea Cardiochlamys
Cladostigma Convolvulus Cordisepalum Cressa Cuscuta 10 Decalobanthus Dichondra Dichondropsis Dicranostyles
Dinetus Dipteropeltis Distimake Erycibe Evolvulus Falkia Hewittia Hildebrandtia Humbertia
Hyalocystis Ipomoea Iseia Itzaea Jacquemontia Lepistemon Lepistemonopsis Lysiostyles Maripa
Merremia Metaporana Mina Nephrophyllum Neuropeltis Neuropeltopsis Odoniella Operculina Paralepistemon
Pentacrostigma Pharbitis Polymeria Porana Poranopsis Quamoclit Rapona Remirema Rivea
Sabaudiella Saccia Seddera Stictocardia Stylisma Tetralocularia Tridynamia Turbina Wilsonia
Xenostegia


Taxon pages loaded to date: 20954899 (31100)