DIVERSITY OF LIFE

Convolvulus (Convolvulaceae)


syn: Strophocaulos
   Bindweed, Morning Glory

1181 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


18 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 18:

Convolvulus arvensis

Convolvulus arvensis

Convolvulus arvensis

Convolvulus arvensis

Convolvulus arvensis

Convolvulus arvensis

Convolvulus arvensis

Convolvulus betonicifolius

Convolvulus betonicifolius

Convolvulus betonicifolius

Convolvulus sabatius

Convolvulus sabatius

Convolvulus sabatius

Convolvulus secundus

Convolvulus secundus

Convolvulus secundus

Convolvulus secundus

Convolvulus secundus
Convolvulus found in cladograms:
  3-gene 567 taxon Angiosperm Consensus Tree (rbcL, 18s, atpB)

  500 taxon rbcL Seed Plant Consensus Tree

NUMBER OF GENERA IN Convolvulaceae: 60  KEW LIST: Convolvulaceae
Aniseia Argyreia Astripomoea Blinkworthia Bonamia Calycobolus Calystegia Camonea Cardiochlamys
Cladostigma Convolvulus 18 Cordisepalum Cressa Cuscuta Daustinia Daustinia Decalobanthus Dichondra
Dicranostyles Dinetus Dipteropeltis Distimake Erycibe Evolvulus Falkia Hewittia Hildebrandtia
Humbertia Hyalocystis Ipomoea Itzaea Jacquemontia Keraunea Keraunea Lepistemon Lepistemonopsis
Lysiostyles Maripa Merremia Metaporana Nephrophyllum Neuropeltis Neuropeltopsis Odonellia Operculina
Paralepistemon Polymeria Porana Poranopsis Rapona Remirema Rivea Seddera Stictocardia
Stylisma Tetralocularia Tridynamia Turbina Wilsonia Xenostegia


Taxon pages loaded to date: 21593308 (31100)