DIVERSITY OF LIFE

Ipomoea (Convolvulaceae)


syn: Acmostemon, Batatas, Bonanox, Calonyction, Calycantherum, Diatremis, Dimerodisus, Exogonium, Parasitipomoea
   Earth, Morning Glory, Sweet Potato

1641 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


44 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 44:

Ipomoea

Ipomoea

Ipomoea

Ipomoea

Ipomoea

Ipomoea

Ipomoea barbatisepala

Ipomoea barbatisepala

Ipomoea barbatisepala

Ipomoea cristulata

Ipomoea cristulata

Ipomoea cristulata

Ipomoea hastigera

Ipomoea hastigera

Ipomoea hastigera

Ipomoea hastigera

Ipomoea hederacea

Ipomoea hederacea

Ipomoea hederacea

Ipomoea horsfalliae

Ipomoea horsfalliae

Ipomoea horsfalliae

Ipomoea lobata

Ipomoea lobata

Ipomoea lobata

Ipomoea murucoides

Ipomoea murucoides

Ipomoea murucoides

Ipomoea pes-caprae

Ipomoea pes-caprae

Ipomoea pes-caprae

Ipomoea pes-caprae

Ipomoea sloteri

Ipomoea stolonifera

Ipomoea stolonifera

Ipomoea stolonifera

Ipomoea stolonifera

Ipomoea stolonifera

Ipomoea stolonifera

Ipomoea stolonifera

Ipomoea tiliacea

Ipomoea tiliacea

Ipomoea tiliacea

Ipomoea tiliacea
Ipomoea found in cladograms:
  3-gene 567 taxon Angiosperm Consensus Tree (rbcL, 18s, atpB)

  500 taxon rbcL Seed Plant Consensus Tree

NUMBER OF GENERA IN Convolvulaceae: 64  KEW LIST: Convolvulaceae
Aniseia Argyreia Astripomoea Blinkworthia Bonamia Calycobolus Calystegia Camonea Cardiochlamys
Cladostigma Convolvulus Cordisepalum Cressa Cuscuta Decalobanthus Dichondra Dichondropsis Dicranostyles
Dinetus Dipteropeltis Distimake Erycibe Evolvulus Falkia Hewittia Hildebrandtia Humbertia
Hyalocystis Ipomoea 44 Iseia Itzaea Jacquemontia Lepistemon Lepistemonopsis Lysiostyles Maripa
Merremia Metaporana Mina Nephrophyllum Neuropeltis Neuropeltopsis Odoniella Operculina Paralepistemon
Pentacrostigma Pharbitis Polymeria Porana Poranopsis Quamoclit Rapona Remirema Rivea
Sabaudiella Saccia Seddera Stictocardia Stylisma Tetralocularia Tridynamia Turbina Wilsonia
Xenostegia


Taxon pages loaded to date: 20966384 (31100)