DIVERSITY OF LIFE

Ipomoea (Convolvulaceae)


syn: Acmostemon, Batatas, Bonanox, Calonyction, Calycantherum, Diatremis, Dimerodisus, Exogonium, Mina, Parasitipomoea, Pentacrostigma, Pharbitis, Quamoclit, Saccia
   Earth, Morning Glory, Sweet Potato

1641 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


46 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 46:

Ipomoea

Ipomoea

Ipomoea

Ipomoea

Ipomoea

Ipomoea

Ipomoea barbatisepala

Ipomoea barbatisepala

Ipomoea barbatisepala

Ipomoea coccinea

Ipomoea coccinea

Ipomoea coccinea

Ipomoea cristulata

Ipomoea cristulata

Ipomoea cristulata

Ipomoea hastigera

Ipomoea hastigera

Ipomoea hastigera

Ipomoea hastigera

Ipomoea hederacea

Ipomoea hederacea

Ipomoea hederacea

Ipomoea horsfalliae

Ipomoea horsfalliae

Ipomoea horsfalliae

Ipomoea lobata

Ipomoea lobata

Ipomoea lobata

Ipomoea murucoides

Ipomoea murucoides

Ipomoea murucoides

Ipomoea pes-caprae

Ipomoea pes-caprae

Ipomoea pes-caprae

Ipomoea pes-caprae

Ipomoea stolonifera

Ipomoea stolonifera

Ipomoea stolonifera

Ipomoea stolonifera

Ipomoea stolonifera

Ipomoea stolonifera

Ipomoea stolonifera

Ipomoea tiliacea

Ipomoea tiliacea

Ipomoea tiliacea

Ipomoea tiliacea
Ipomoea found in cladograms:
  3-gene 567 taxon Angiosperm Consensus Tree (rbcL, 18s, atpB)

  500 taxon rbcL Seed Plant Consensus Tree

NUMBER OF GENERA IN Convolvulaceae: 60  KEW LIST: Convolvulaceae
Aniseia Argyreia Astripomoea Blinkworthia Bonamia Calycobolus Calystegia Camonea Cardiochlamys
Cladostigma Convolvulus Cordisepalum Cressa Cuscuta Daustinia Daustinia Decalobanthus Dichondra
Dicranostyles Dinetus Dipteropeltis Distimake Erycibe Evolvulus Falkia Hewittia Hildebrandtia
Humbertia Hyalocystis Ipomoea 46 Itzaea Jacquemontia Keraunea Keraunea Lepistemon Lepistemonopsis
Lysiostyles Maripa Merremia Metaporana Nephrophyllum Neuropeltis Neuropeltopsis Odonellia Operculina
Paralepistemon Polymeria Porana Poranopsis Rapona Remirema Rivea Seddera Stictocardia
Stylisma Tetralocularia Tridynamia Turbina Wilsonia Xenostegia


Taxon pages loaded to date: 21593291 (31100)