DIVERSITY OF LIFE

Ipomoea (Convolvulaceae)


syn: Acmostemon, Argyreia, Batatas, Bonanox, Calonyction, Calycantherum, Cryptanthela, Diatremis, Dimerodisus, Exogonium, Legendrea, Lepistemon, Lettsomia, Mina, Moorcroftia, Nemodon, Parasitipomoea, Pentacrostigma, Pharbitis, Quamoclit, Rivea, Saccia, Stictocardia, Turbina
   Earth, Morning Glory, Sweet Potato

1641 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


47 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 47:

Ipomoea

Ipomoea

Ipomoea

Ipomoea

Ipomoea

Ipomoea

Ipomoea

Ipomoea barbatisepala

Ipomoea barbatisepala

Ipomoea barbatisepala

Ipomoea coccinea

Ipomoea coccinea

Ipomoea coccinea

Ipomoea cristulata

Ipomoea cristulata

Ipomoea cristulata

Ipomoea hastigera

Ipomoea hastigera

Ipomoea hastigera

Ipomoea hastigera

Ipomoea hederacea

Ipomoea hederacea

Ipomoea hederacea

Ipomoea horsfalliae

Ipomoea horsfalliae

Ipomoea horsfalliae

Ipomoea lobata

Ipomoea lobata

Ipomoea lobata

Ipomoea murucoides

Ipomoea murucoides

Ipomoea murucoides

Ipomoea pes-caprae

Ipomoea pes-caprae

Ipomoea pes-caprae

Ipomoea pes-caprae

Ipomoea stolonifera

Ipomoea stolonifera

Ipomoea stolonifera

Ipomoea stolonifera

Ipomoea stolonifera

Ipomoea stolonifera

Ipomoea stolonifera

Ipomoea tiliacea

Ipomoea tiliacea

Ipomoea tiliacea

Ipomoea tiliacea
Ipomoea found in cladograms:
  3-gene 567 taxon Angiosperm Consensus Tree (rbcL, 18s, atpB)

  500 taxon rbcL Seed Plant Consensus Tree

NUMBER OF GENERA IN Convolvulaceae: 55  KEW LIST: Convolvulaceae
Aniseia Astripomoea Blinkworthia Bonamia Calycobolus Calystegia Camonea Cardiochlamys Cladostigma
Convolvulus Cordisepalum Cressa Cuscuta Daustinia Daustinia Decalobanthus Dichondra Dicranostyles
Dinetus Dipteropeltis Distimake Erycibe Evolvulus Falkia Hewittia Hildebrandtia Humbertia
Hyalocystis Ipomoea 47 Itzaea Jacquemontia Keraunea Keraunea Lepistemonopsis Lysiostyles Maripa
Merremia Metaporana Nephrophyllum Neuropeltis Neuropeltopsis Odonellia Operculina Paralepistemon Polymeria
Porana Poranopsis Rapona Remirema Seddera Stylisma Tetralocularia Tridynamia Wilsonia
Xenostegia


Taxon pages loaded to date: 29003192 (31100)