DIVERSITY OF LIFE

Evolvulus (Convolvulaceae)


syn: Volvulopsis
220 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


12 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 12:

Evolvulus

Evolvulus

Evolvulus

Evolvulus

Evolvulus

Evolvulus

Evolvulus alsinoides

Evolvulus alsinoides

Evolvulus alsinoides

Evolvulus maximiliani

Evolvulus maximiliani

Evolvulus maximiliani
NUMBER OF GENERA IN Convolvulaceae: 55  KEW LIST: Convolvulaceae
Aniseia Astripomoea Blinkworthia Bonamia Calycobolus Calystegia Camonea Cardiochlamys Cladostigma
Convolvulus Cordisepalum Cressa Cuscuta Daustinia Daustinia Decalobanthus Dichondra Dicranostyles
Dinetus Dipteropeltis Distimake Erycibe Evolvulus 12 Falkia Hewittia Hildebrandtia Humbertia
Hyalocystis Ipomoea Itzaea Jacquemontia Keraunea Keraunea Lepistemonopsis Lysiostyles Maripa
Merremia Metaporana Nephrophyllum Neuropeltis Neuropeltopsis Odonellia Operculina Paralepistemon Polymeria
Porana Poranopsis Rapona Remirema Seddera Stylisma Tetralocularia Tridynamia Wilsonia
Xenostegia


Taxon pages loaded to date: 24601242 (31100)