DIVERSITY OF LIFE

Convolvulus (Convolvulaceae)


syn: Strophocaulos
   Bindweed, Morning Glory

1181 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


18 IMAGES FOUND AT PLANTSYSTEMATICS.ORG: IMAGES 1 - 18:
image of Convolvulus arvensis
Convolvulus arvensis
image of Convolvulus arvensis
Convolvulus arvensis
image of Convolvulus arvensis
Convolvulus arvensis
image of Convolvulus arvensis
Convolvulus arvensis
image of Convolvulus arvensis
Convolvulus arvensis
image of Convolvulus arvensis
Convolvulus arvensis
image of Convolvulus arvensis
Convolvulus arvensis
image of Convolvulus betonicifolius
Convolvulus betonicifolius
image of Convolvulus betonicifolius
Convolvulus betonicifolius
image of Convolvulus betonicifolius
Convolvulus betonicifolius
image of Convolvulus sabatius
Convolvulus sabatius
image of Convolvulus sabatius
Convolvulus sabatius
image of Convolvulus sabatius
Convolvulus sabatius
image of Convolvulus secundus
Convolvulus secundus
image of Convolvulus secundus
Convolvulus secundus
image of Convolvulus secundus
Convolvulus secundus
image of Convolvulus secundus
Convolvulus secundus
image of Convolvulus secundus
Convolvulus secundus
Convolvulus found in cladograms:
  3-gene 567 taxon Angiosperm Consensus Tree (rbcL, 18s, atpB)

  500 taxon rbcL Seed Plant Consensus Tree

NUMBER OF GENERA IN Convolvulaceae: 60  KEW LIST: Convolvulaceae
Aniseia Argyreia Astripomoea Blinkworthia Bonamia Calycobolus Calystegia Camonea Cardiochlamys
Cladostigma Convolvulus 18 Cordisepalum Cressa Cuscuta Daustinia Daustinia Decalobanthus Dichondra
Dicranostyles Dinetus Dipteropeltis Distimake Erycibe Evolvulus Falkia Hewittia Hildebrandtia
Humbertia Hyalocystis Ipomoea Itzaea Jacquemontia Keraunea Keraunea Lepistemon Lepistemonopsis
Lysiostyles Maripa Merremia Metaporana Nephrophyllum Neuropeltis Neuropeltopsis Odonellia Operculina
Paralepistemon Polymeria Porana Poranopsis Rapona Remirema Rivea Seddera Stictocardia
Stylisma Tetralocularia Tridynamia Turbina Wilsonia Xenostegia


Taxon pages loaded to date: 21365876 (31100)