DIVERSITY OF LIFE

Cuscuta (Convolvulaceae)


syn: Grammica
   Dodder, Scaldweed

439 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


10 IMAGES FOUND AT PLANTSYSTEMATICS.ORG: IMAGES 1 - 10:
image of Cuscuta africana
Cuscuta africana
image of Cuscuta africana
Cuscuta africana
image of Cuscuta africana
Cuscuta africana
image of Cuscuta epilinum
Cuscuta epilinum
image of Cuscuta grandiflora
Cuscuta grandiflora
image of Cuscuta mitriformis
Cuscuta mitriformis
image of Cuscuta mitriformis
Cuscuta mitriformis
image of Cuscuta mitriformis
Cuscuta mitriformis
image of Cuscuta mitriformis
Cuscuta mitriformis
image of Cuscuta mitriformis
Cuscuta mitriformis
NUMBER OF GENERA IN Convolvulaceae: 55  KEW LIST: Convolvulaceae
Aniseia Astripomoea Blinkworthia Bonamia Calycobolus Calystegia Camonea Cardiochlamys Cladostigma
Convolvulus Cordisepalum Cressa Cuscuta 10 Daustinia Daustinia Decalobanthus Dichondra Dicranostyles
Dinetus Dipteropeltis Distimake Erycibe Evolvulus Falkia Hewittia Hildebrandtia Humbertia
Hyalocystis Ipomoea Itzaea Jacquemontia Keraunea Keraunea Lepistemonopsis Lysiostyles Maripa
Merremia Metaporana Nephrophyllum Neuropeltis Neuropeltopsis Odonellia Operculina Paralepistemon Polymeria
Porana Poranopsis Rapona Remirema Seddera Stylisma Tetralocularia Tridynamia Wilsonia
Xenostegia


Taxon pages loaded to date: 29928425 (31100)