Chrysosplenium tetrandrumFries IPNI record (IK)
Chrysosplenium tetrandrumTh. Fries IPNI record (GCI)
Chrysosplenium tetrandrumTh.Fr. IPNI record (GCI)
Saxifragaceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Chrysosplenium tetrandrum)

1 IMAGE FOUND

Chrysosplenium tetrandrum
NUMBER OF GENERA IN Saxifragaceae: 33  KEW LIST: Saxifragaceae
Astilbe Astilboides Bensoniella Bergenia Bolandra Boykinia Chrysospleniella Chrysosplenium 1 Conimitella
Darmera Elmera Heuchera Jamesia Jepsonia Leptarrhena Lithophragma Micranthes Mitella
Mukdenia Oresitrophe Peltoboykinia Rodgersia Saniculophyllum Saxifraga Saxifragella Saxifragodes Saxifragopsis
Suksdorfia Sullivantia Tanakaea Tellima Tiarella Tolmiea


Taxon pages loaded to date: 10530937 (31100)