DIVERSITY OF LIFE
Cuscuta africana IPNI record (IK)
Cuscuta africana IPNI record (IK)
Cuscuta africana IPNI record (IK)
Cuscuta africana IPNI record (IK)
Convolvulaceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Cuscuta africana)

3 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 3:

Cuscuta africana

Cuscuta africana

Cuscuta africana
NUMBER OF GENERA IN Convolvulaceae: 63  KEW LIST: Convolvulaceae
Aniseia Argyreia Astripomoea Blinkworthia Bonamia Calycobolus Calystegia Camonea Cardiochlamys
Cladostigma Convolvulus Cordisepalum Cressa Cuscuta 3 Decalobanthus Dichondra Dichondropsis Dicranostyles
Dinetus Dipteropeltis Erycibe Evolvulus Falkia Hewittia Hildebrandtia Humbertia Hyalocystis
Ipomoea Iseia Itzaea Jacquemontia Lepistemon Lepistemonopsis Lysiostyles Maripa Merremia
Metaporana Mina Nephrophyllum Neuropeltis Neuropeltopsis Odoniella Operculina Paralepistemon Pentacrostigma
Pharbitis Polymeria Porana Poranopsis Quamoclit Rapona Remirema Rivea Sabaudiella
Saccia Seddera Stictocardia Stylisma Tetralocularia Tridynamia Turbina Wilsonia Xenostegia


Taxon pages loaded to date: 20549186 (31100)