DIVERSITY OF LIFE

Ipomoea (Convolvulaceae)


syn: Acmostemon, Argyreia, Batatas, Bonanox, Calonyction, Calycantherum, Cryptanthela, Diatremis, Dimerodisus, Exogonium, Legendrea, Lepistemon, Lettsomia, Mina, Moorcroftia, Nemodon, Parasitipomoea, Pentacrostigma, Pharbitis, Quamoclit, Rivea, Saccia, Stictocardia, Turbina
   Earth, Morning Glory, Sweet Potato

1641 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


47 IMAGES FOUND AT PLANTSYSTEMATICS.ORG: IMAGES 1 - 47:
image of Ipomoea
Ipomoea
image of Ipomoea
Ipomoea
image of Ipomoea
Ipomoea
image of Ipomoea
Ipomoea
image of Ipomoea
Ipomoea
image of Ipomoea
Ipomoea
image of Ipomoea
Ipomoea
image of Ipomoea barbatisepala
Ipomoea barbatisepala
image of Ipomoea barbatisepala
Ipomoea barbatisepala
image of Ipomoea barbatisepala
Ipomoea barbatisepala
image of Ipomoea coccinea
Ipomoea coccinea
image of Ipomoea coccinea
Ipomoea coccinea
image of Ipomoea coccinea
Ipomoea coccinea
image of Ipomoea cristulata
Ipomoea cristulata
image of Ipomoea cristulata
Ipomoea cristulata
image of Ipomoea cristulata
Ipomoea cristulata
image of Ipomoea hastigera
Ipomoea hastigera
image of Ipomoea hastigera
Ipomoea hastigera
image of Ipomoea hastigera
Ipomoea hastigera
image of Ipomoea hastigera
Ipomoea hastigera
image of Ipomoea hederacea
Ipomoea hederacea
image of Ipomoea hederacea
Ipomoea hederacea
image of Ipomoea hederacea
Ipomoea hederacea
image of Ipomoea horsfalliae
Ipomoea horsfalliae
image of Ipomoea horsfalliae
Ipomoea horsfalliae
image of Ipomoea horsfalliae
Ipomoea horsfalliae
image of Ipomoea lobata
Ipomoea lobata
image of Ipomoea lobata
Ipomoea lobata
image of Ipomoea lobata
Ipomoea lobata
image of Ipomoea murucoides
Ipomoea murucoides
image of Ipomoea murucoides
Ipomoea murucoides
image of Ipomoea murucoides
Ipomoea murucoides
image of Ipomoea pes-caprae
Ipomoea pes-caprae
image of Ipomoea pes-caprae
Ipomoea pes-caprae
image of Ipomoea pes-caprae
Ipomoea pes-caprae
image of Ipomoea pes-caprae
Ipomoea pes-caprae
image of Ipomoea stolonifera
Ipomoea stolonifera
image of Ipomoea stolonifera
Ipomoea stolonifera
image of Ipomoea stolonifera
Ipomoea stolonifera
image of Ipomoea stolonifera
Ipomoea stolonifera
image of Ipomoea stolonifera
Ipomoea stolonifera
image of Ipomoea stolonifera
Ipomoea stolonifera
image of Ipomoea stolonifera
Ipomoea stolonifera
image of Ipomoea tiliacea
Ipomoea tiliacea
image of Ipomoea tiliacea
Ipomoea tiliacea
image of Ipomoea tiliacea
Ipomoea tiliacea
image of Ipomoea tiliacea
Ipomoea tiliacea
Ipomoea found in cladograms:
  3-gene 567 taxon Angiosperm Consensus Tree (rbcL, 18s, atpB)

  500 taxon rbcL Seed Plant Consensus Tree

NUMBER OF GENERA IN Convolvulaceae: 55  KEW LIST: Convolvulaceae
Aniseia Astripomoea Blinkworthia Bonamia Calycobolus Calystegia Camonea Cardiochlamys Cladostigma
Convolvulus Cordisepalum Cressa Cuscuta Daustinia Daustinia Decalobanthus Dichondra Dicranostyles
Dinetus Dipteropeltis Distimake Erycibe Evolvulus Falkia Hewittia Hildebrandtia Humbertia
Hyalocystis Ipomoea 47 Itzaea Jacquemontia Keraunea Keraunea Lepistemonopsis Lysiostyles Maripa
Merremia Metaporana Nephrophyllum Neuropeltis Neuropeltopsis Odonellia Operculina Paralepistemon Polymeria
Porana Poranopsis Rapona Remirema Seddera Stylisma Tetralocularia Tridynamia Wilsonia
Xenostegia


Taxon pages loaded to date: 26476422 (31100)